Váraljai & Almási Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Fehérhajó utca 8-10. IV.em.7.
+36 1 220 6925, +36 30 583 9626, +36 30 583 9624
iroda@varaljai-almasi.hu
Bemutatkozás
Családjogra Specializálódott Ügyvédi Iroda
Írjon nekünk!
Üzenetek:
Az üzenet küldés során a következő hibák keletkeztek:
Váraljai & Almási Ügyvédi Iroda
Budapesti Ügyvédi Kamara ny. szám:
3919

Bankszámla:
10700581-67411531-51100005
Letéti számla:
10700581-67411531-51100005
Adószám: 18289794-1-41
Forduljon hozzánk bizalommal!

Házassági bontóper

Házassági bontóper

A házasság megszűnése (házasság felbontása)

Az érvényesen megkötött házasság az egyik házastárs, vagy a házastársak egyidejű halálával (melyre halotti anyakönyvi bejegyzés vagy a bíróságnak a halál tényét megállapító, illetőleg holtnak nyilvánító jogerős határozat alapján lehet hivatkozni), valamint bírósági felbontással, a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnhet meg.

Házasság megszűnése bírósági felbontás útján

A házasságot a bíróság valamelyik házastárs kérelmére (házasság felbontása teljes körű bizonyítás alapján, ún. "tényállásos bontás"), vagy a házastársak közös kérelmére - egyező akaratnyílvánítás alapján - bontja fel (ún. "megegyezésen alapuló bontás").

A teljes körű bizonyítást kívánó bontóper "tényállásos bontás" egyik típusa az, amikor a bontást kérő házastárs egyoldalú kérelmére a másik házastárs ellenzésével szemben folyik az eljárás, míg a másik típusa az, amikor az alperes házastárs is egyetért a házasság felbontásával, esetleg azt maga is kéri, de nincsenek meg a megegyezésen alapuló bontásnak a feltételei és azok létrehozására a per folyamán sincsen lehetőség. Ezekben az esetekben a feleknek fel kell tárniuk a házasság megromlásához vezető okokat.

Keresetindításra jogosult

A házasság felbontása iránt a pert a házastársnak - ha cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes (kiskorú, vagy olyan nagykorú, akit bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett) - személyesen kell megindítania, míg ha a pert indító házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, nevében a perindításra - a gyámhivatal hozzájárulásával - a törvényes képviselő jogosult. A per személyesen történő megindítása azonban nem jelenti azt, hogy a házastárs ne adhatna megbízást ügyvédnek (ügyvédi irodának) vagy akár más személynek (pl. hozzátartozójának), hogy őt a per során képviselje. A nem ügyvédi iroda (ügyvéd) részére adott és aláírt, továbbá a bárki részére adott és kézjeggyel ellátott meghatalmazáson a fél aláírását, illetőleg kézjegyét közjegyző által hitelesíttetni kell.

A házassági bontóperes eljárás megindítása

A per a keresetlevél (a házasság felbontására irányuló írásbeli kérelem) benyújtásával indul. A házassági bontóper eljárási illetékének a mértéke 30 000 forint, melyet felperes köteles megfizetni a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg, ugyanakkor a benyújtott keresetlevélre a házasság vonatkozásában előterjesztett alperesi viszontkereset illetékmentes.

A keresetlevél benyújtását követően kitűzött első tárgyaláson (ún.: békítő tárgyalás) a bíróság a feleket személyesen hallgatja meg és kísérletet tesz a felek békítésére. Amennyiben a békítés eredményre vezet, a bíróság a pert megszünteti, a perköltségben való marasztalást azonban mellőzi. Ha a bíróság által megkísérelt békítés sikertelen volt, a bíróság a tárgyalást elhalasztja - kivéve, ha a felek házassága az első tárgyaláson fennálló feltételek esetén felbontható -, és egyúttal felhívja a felek figyelmét arra, hogy amennyiben az eljárás folytatását kívánják, úgy a tárgyalást követő három hónapon belül írásban kell kérniük azt, ellenkező esetben ugyanis a per megszűnik. Elkésett kérelem esetén igazolási kérelem előterjesztésére 15 napon belül van lehetőség.

Házasság felbontása az első tárgyaláson

A bíróság már az első tárgyaláson érdemben tárgyalhatja a pert, amennyiben a békítés nem vezetett eredményre és

  • a házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nem képes a bíróság előtt megjelenni, vagy
  • a felek között a házassági életközösség legalább három éve úgy szakadt meg, hogy külön lakásban élnek, és igazolják azt, hogy a közös gyermek elhelyezését, eltartását a gyermek érdekében rendezték, vagy
  • a házasságból közös kiskorú gyermek nem született.

Házasságot felbontó bírói ítélet és az egyezséget jóváhagyó végzés

A házasság felbontásáról a bíróság ítélettel határoz. A házasság felbontása esetén a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek tekintetében a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlójáról és tartása felől - szükség esetén - az erre irányuló kereseti kérelem hiányában is rendelkeznie kell. A házasság bírósági felbontása esetén a házasság a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

Megegyezésen alapuló bontás esetében a feleknek meg kell állapodniuk a házasság felbontásának járulékos kérdéseiben, melyet a bíróság végzésével jóváhagy és annak jogerőre emelkedését követően határoz a felek házasságának felbontásáról.

Kötelező mediáció:

A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt – saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére – kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják. A gyermeket érintő kérdésekben, így például a szülői felügyelet rendezése során a bíróság, vagy a gyámhatóság kötelezheti a feleket, hogy forduljanak bírósági közvetítőhöz. Ez persze nem azt jelenti, hogy megállapodniuk kötelező, de követelmény, hogy elmenjenek az úgynevezett előkészítő ülésre, amelyen szakképzett mediátor tájékoztatja a feleket, és afelé tereli őket, hogy keressék a megegyezéshez vezető utat.

 

Amennyiben az adott probléma valamelyike érinti Önt forduljon hozzánk bizalommal, szaktudásunkkal teljeskörű segítséget nyújtunk Önnek.